SLA3D
Slovenská lukostrelecká asociácia 3D

Prihlásiť sa
Hlavný partner SLA3D:

Výročná členská schôdza SLA 3D - 17.11.2020 - Pozvánka

Výročná členská schôdza SLA 3D 2020 - POZVÁNKA.

.

Vážení predsedovia klubov, vážení členovia SLA 3D,

pozývame Vás na Výročnú členskú schôdzu Slovenskej lukostreleckej asociácie 3D, ktorá sa uskutoční dňa 17. 11. 2020 (utorok).

Miesto konania:

Penzión Q***, Rákoš 9020/3, Zvolen (www.penzionq.sk) (rovnaký penzión, ako v minulom roku)

mapa: https://www.google.com/maps/place/Penzion+Q/@48.5854731,19.1251039,15z/data=!4m8!3m7!1s0x0:0x3bb9d2d6be219176!5m2!4m1!1i2!8m2!3d48.5854731!4d19.1251039

Časový harmonogram:

 • 9:00 - príchod, prezentácia účastníkov
 • 9:30 - 15:00 Výročná členská schôdza
 • 12:00 - obedná prestávka

Návrh programu Výročnej členskej schôdze:

 1. Otvorenie (Peter Málek)
 2. Schválenie programu VČS a konštatovanie uznášaniaschopnosti (Dušan Franců)
 3. Návrh a schválenie rokovacieho poriadku (Dušan Franců)
 4. Voľba orgánov VČS (Dušan Franců/Dušan Horváth)
 5. Správa o činnosti SLA3D v roku 2020 (Peter Málek)
 6. Správa o hospodárení SLA3D (Peter Málek)
 7. Revízna správa (Jozef Matejov)
 8. Plán činnosti SLA 3D na rok 2021
 9. Obedná prestávka
 10. Rozšírenie okruhu súťaží v pôsobnosti SLA 3D (zdôvodnenie bude zverejnené a odoslané na preštudovanie pred konaním VČS)
 11. Rozpočet SLA 3D pre rok 2021 a jeho naviazanie na plán činnosti v roku 2021 (Peter Málek)
 12. Diskusia k vopred zaslaným bodom od jednotlivých klubov (prípadné body na diskusiu za jednotlivé kluby zasiela predseda lukostreleckého klubu a je potrebné zaslať ich najneskôr do 11.11.2020 na mailovú adresu: info@archery3d.sk)
 1. Vyhodnotenie organizačnej stránky jednotlivých kôl SP a MSR 2020 (Dušan Horváth)
 2. Určenie pravidiel a výber organizátorov SP a MSR 2020 (na základe predchádzajúcich prihlášok na SP a MSR - viď príloha). (Peter Málek)
 3. Organizácia a kalendár súťaží v pôsobnosti SLA 3D (vytvorenie kalendára s prioritným zadelením súťaží SP a MSR, následne ostatných sérií súťaží - SSP, VSP, 3D West Cup, Južná 5-ka, Turnaj 3 krajín, ako aj individuálnych súťaží) (Peter Málek)
 4. Rôzne, diskusia

Pokyny:

SPLNOMOCNENIE NA ZASTUPOVANIE NA VČS:

Podľa osvedčených zvyklostí, vzhľadom na protiepidemické obmedzenia počtov účastníkov zhromaždení a v súlade s článkom 4.7 stanov SLA 3D naliehavo odporúčame, aby sa VČS zúčastnili predsedovia klubov, prípadne nimi písomne poverení zástupcovia. Každý predseda alebo jeho poverený zástupca obdrží pri prezentácii hlasovací lístok s uvedením počtu členov, ktorých zastupuje.

Na základe písomných splnomocnení môže zastupovať splnomocnená osoba aj individuálnych členov SLA 3D. Pokiaľ sa VČS nemôže zúčastniť predseda klubu, alebo jeho zástupca, môže predseda písomne poveriť zastupovaním celého klubu predsedu alebo zástupcu iného klubu. Z rovnakých dôvodov žiadame, aby sa VČS zúčastnili za každý klub najviac dve osoby. Rozumieme, že vo dvojici sa bezpečnejšie cestuje.

Splnomocnenie na VČS -stiahnúť, vypísať, vytlačiť, podpísať a priniesť na VČS!

PRIHLASOVANIE NA VČS:

Potvrďte, prosím, svoju účasť vyplnením formuláru na: http://www.archery3d.sk/prihlasenie/vyrocna-clenska-schodza-sla-3d-2020 Obed bude pripravený len pre účastníkov, ktorí potvrdia účasť touto prihláškou. Poprosíme o prihlásenie čo najskôr, najneskôr do 11.11.2020 z dôvodu objednania stravy a zabezpečenia potrebných podkladov pre účastníkov!

ROKOVACÍ PORIADOK:

V prílohe nájdete návrh rokovacieho poriadku, podľa ktorého sa bude schôdza riadiť. Rokovací poriadok, PDF na stiahnutie tu:ROKOVACÍ PORIADOK VČS 2020 V PDF

ŽIADOSŤ O USPORIADANIE SP, MSR:

Žiadosť o usporiadanie môžu žiadať členské kluby zaslaním tohto vyplneného formuláru do 11.11.2020:Žiadosť v PDF Žiadosť vo Worde docx

ÚHRADA STRAVY A OBČERSTVENIA NA VČS:

Každý lukostrelecký klub má nárok na 2 bezplatné osoby zúčastnené na VČS, ktoré dostanú obed a občerstvenie. Individuálni členovia uhrádzajú za stravu a občerstvenie sumu 7,- EUR. Úhrada sa uskutoční na mieste konania v hotovosti.

HYGIENICKÉ OPATRENIA POČAS VČS

Organizácia a účasť na VČS je možná a bola vopred konzultovaná s Úradom verejného zdravotníctva SR, pričom sa musia dodržiavať nasledovné opatrenia: https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/30_09_2020_opatrenie_prevadzky_a_HP.pdf Účastníci a organizátor zasadnutia musia dodržiavať:

 • zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii, (prosíme účastníkov, aby ste sa nezúčastnili VČS, ak máte podobné symptómy ochorenia!!!)
 • zaistiť pri vstupe do budovy orgánov verejnej moci dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 • zabezpečiť nosenie ochranných rúšok osobami pohybujúcimi sa v objekte
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:
 • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko,
 • pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,
 • zákaz podávania rúk;
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
 • zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových plôch (napr.: kľučky, zábradlia, výťahy) a všetkých kontaktných predmetov (napr.: pracovný stôl, klávesnica, telefóny, prenosné média, myš) dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.

Počas VČS nebude možné v rokovacej miestnosti podávať občerstvenie (kávu, minerálku, čaj apod.). Z toho dôvodu budú zaradené do rokovania častejšie prestávky. Toto je z dôvodu aktuálnych hygienických opatrení.

PRACOVNÉ PODKLADY K VČS

Pracovné podklady k VČS budú rozoslané jednotlivým prihláseným účastníkom pred konaním VČS po ich schválení predsedníctvom z dôvodu včasného naštudovania.

ONLINE PRENOS POČAS VČS

Pre tých, ktorí by sa chceli dozvedieť o dianí na VČS čo najviac, nemôžu sa jej osobne zúčastniť, či kvôli Covid obavám neprídu, prvýkrát budeme zabezpečovať online prenos. Budete môcť sa pripojiť a sledovať celý priebeh (bez možnosti aktívneho zapájania sa do priebehu zasadnutia).

Ako sa pripojiť:

Počítač: Otvorte si v prehliadači Google Chrome tento link: https://meet.jit.si/archery3Dsk (v Internet Exploreri to nefunguje)

Mobily: ak nemáte notebook/počítač, môžete sledovať VČS aj na svojom mobile / tablete. Je ale potrebné si predtým nainštalovať aplikáciu: JITSI MEET.

Prosím vypnite si mikrofón a kameru, aby ste nerušili ostatných počas prenosu a nezvyšovali dátové nároky na prenos! Odporúčame dať si slúchadlá bez mikrofónu, čím budete lepšie počuť a nebudete ostatných rušiť.


dňa 8.10.2020

predseda a predsedníctvo SLA 3D

Posted in Dôležité, Dianie v SLA3D, Organizačná komisia on okt 09, 2020

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D Antidopingová agentúra
Máme členov v
World Archery European archery association 3D Slovenský lukostrelecký zväz
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba