SLA3D
Slovenská lukostrelecká asociácia 3D

Hlavný partner SLA3D:

1.zasadanie nového predsedníctva SLA 3D - Piešťany

Dňa 3.12.2019 prebehlo v Piešťanoch prvé zasadanie novozvoleného predsedníctva SLA 3D v kompletnom zložení Peter Málek, Dušan Franců, Dušan Horváth, Marián Antal a Jozef Ďugel.

Hlavným bodom programu bolo nastolenie systému práce a úloh pre predsedníctvo v tomto volebnom období, ako aj riešenie aktuálnych problémov.

Ako predseda SLA 3D som vysoko vyzdvihol, že na môj úvodný príhovor po zvolení do funkcie a na moju výzvu, že hľadáme dobrovoľníkov na pomoc pri úlohách v napredovaní SLA 3D sa prihlásilo množstvo našich členov, za čo im veľmi pekne ĎAKUJEM a vážim si to!

Boli to títo naši členovia (a o činnosť sa začínajú zaujímať aj mladí, čo ma obzvlášť teší): Olívia Kreutzová, Jana Harabinová, Viera Majchrovičová, Dalibor Halík, Martin Karas, Diana Gurová, Jozef Žitňanský, Katarína Žitňanská, Mirka Eliášová, Tatiana Binderová, Pavol Durec (za LK Turiec), Ivan Filip, Diana Gurová, Ferdinand Kočiš a Miroslav Mašláni. Ak sa chcete pripojiť aj dodatočne, určite ma kontaktujte!

Postupne ich budem oslovovať už s konkrétnymi úlohami, na ktorých budú pracovať v spolupráci so zadaleným členom predsedníctva.

Stručný prehľad prerokovaných tém na zasadaní predsedníctva:

1/ Informácia predsedu SLA3D o jeho práci: komunikácia s MINV, komunikácia s HDH IAA, získanie administrátorských práv na stránku

2/ vytvorenie štruktúry mailov členov predsedníctva, na online podateľňu, viď: http://archery3d.sk/kontakty

3/ Voľby hospodára SLA 3D - zvolený bol predseda združenia Ing. Peter Málek

4/ Prijatý bol nový cenník inzercie pre rok 2020

5/ Bolo dohodnuté, že ďalšie zasadania predsedníctva nebudú z hľadiska efektivity, šetrenia nákladov i času členov už konané osobne, ale elektronickou cestou.

6/ Na návrh predsedu združenia bol prerokovaný základný dokument strategických cieľov SLA 3D na ďalšie obdobie spolu s taktickými cieľmi a jednotlivými operatívnymi úlohami so zadelením osoby zodpovednej za plnenie, ako aj časového horizontu plnenia. Medzi hlavné strategické a taktické ciele sú zaradené:

 • dať doporiadku organizačnú stránku SLA 3D (základné dokumenty, dokumenty na súťaže pre rok 2020)
 • pracovať na získaní statusu organizácie pôsobiacej v oblasti športu oprávnenej prijímať materiálnu podporu z verejných zdrojov
 • úprava vonkajších vzťahov s lukostreleckými organizáciami (HDH IAA s ambíciou získať zastúpenie v orgánoch, zahraničné lukostrel.organizácie, SLZ, IFAA...)
 • vybudovať silnú organizáciu s mohutnou členskou základňou aspoň 900 členov
  • propagácia 3D lukostreľby a SLA 3D online
  • propagácia 3D lukostreľby a SLA 3D offline
  • zvýšenie vzdelanostnej úrovne trénerov
  • zvýšenie vzdelanostnej úrovne "inštruktorov" lukostreľby v kluboch a krúžkoch
  • zvýšenie vzdelanostnej úrovne lukostrelcov
  • vzdelávanie rozhodcov
  • podpora lukostreleckých klubov
 • možnosti vzniku a podpora reprezentácie
 • dosiahnúť výbornú kvalitu súťaží organizovaných pod hlavičkou SLA 3D (SP / MSR)
  • stanoviť dlhodobé stabilné pravidlá výberu organizátorov súťaží SP/MSR
  • zabezpečiť včasnosť a dostatočnosť informácií o súťažiach
  • kontrolná funkcia - zlepšiť hodnotenie súťaží SP
  • dbať na dodržiavanie bezpečnosti na súťažiach

7/ Boli prerokované návrhy Petra Málka na vytvorenie pravidiel zverejňovania príspevkov na soc.sieťach pod správou SLA 3D - dané na vypracovanie

8/ Boli prerokované návrhy Mariána Antala na tvorbu výkonnostných limitov s dôrazom na to, aby boli motivačné, nie reštriktívne. Dané na vypracovanie.

Zápisnicu s podrobnosťami k jednotlivým bodom nájdete na našej stránke v záložke "Riadiace dokumenty a tlačivá", v časti: Zápisnice zo zasadaní predsedníctva SLA 3D: http://archery3d.sk/riadiaca-dokumentacia

Ing. Peter Málek - predseda SLA 3D

.

Posted in Dôležité, Dianie v SLA3D on dec 05, 2019

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba