SLA3D
Slovenská lukostrelecká asociácia 3D

Hlavný partner SLA3D:

Výročná členská schôdza SLA 3D - pozvánka a program

Výročná členská schôdza SLA 3D 2019

.

Pozvánka

.

Vážení predsedovia klubov, vážení členovia SLA 3D,

Pozývame Vás na Výročnú členskú schôdzu Slovenskej lukostreleckej asociácie 3D, ktorá sa uskutoční dňa 17. 11. 2019 (nedeľa) v Penzióne Q***, Rákoš 9020/3, Zvolen (www.penzionq.sk)

Časový haronogram:

09:00 - príchod, prezentácia účastníkov

9:15 - 15:00 Výročná členská schôdza

-

Návrh programu Výročnej členskej schôdze:

 1. Otvorenie (Jozef Ďugel)
 2. Schválenie programu VČS a konštatovanie uznášaniaschopnosti (Peter Vilím)
 3. Návrh a schválenie rokovacieho poriadku
 4. Voľba orgánov snemu
 5. Správa o činnosti SLA3D (Jozef Ďugel, Marián Antal)
 6. Správa o hospodárení SLA3D (Peter Málek)
 7. Revízna správa (Jozef Matejov)
 8. Návrhy na úpravu stanov SLA 3D (Peter Málek)
 9. Voľby orgánov združenia: voľba predsedu, predsedníctva, revízora

Obedná prestávka

 1. Slávnostné vyhodnotenie lukostrelec roka, lukostrelkyňa roka, lukostrelec do 18 rokov (tento bod sa uskutoční v prípade, ak bude zrušený 1.lukostrelecký ples plánovaný na 30.11.2019)
 2. Vyhlásenie výsledkov volieb do orgánov združenia
 3. Plán činnosti na rok 2020
 4. Rozpočet SLA 3D pre rok 2020 a jeho naviazanie na plán činnosti v roku 2019 (Peter Málek)
 5. Diskusia k vopred zaslaným bodom od jednotlivých klubov (prípadné body na diskusiu za jednotlivé kluby zasiela predseda lukostreleckého klubu a je potrebné zaslať ich najneskôr do 11.11.2019 na mailovú adresu: du.horvath@gmail.com) (Dušan Horváth)
 6. Vyhodnotenie organizačnej stránky jednotlivých kôl SP a MSR 2019 (Dušan Horváth)
 7. Výber organizátorov SP a MSR 2020 (na základe predchádzajúcich prihlášok na SP a MSR - viď príloha) (Peter Málek)
 8. Organizácia a kalendár súťaží v pôsobnosti SLA 3D (vytvorenie kalendára s prioritným zadelením súťaží SP a MSR, následne ostatných sérií súťaží - SSP, VSP, 3D West Cup, Južná 5-ka, Turnaj 3 krajín, ako aj individuálnych súťaží) (Peter Málek)
 9. Rôzne, diskusia

Pokyny:

SPLNOMOCNENIE NA ZASTUPOVANIE NA VČS:

Predsedovia klubov môžu byť zastúpení na základe splnomocnenia niektorým iným členom vlastného klubu. Zastupovanie predsedov iných klubov je možné na základe splnomocnenia. Za jeden klub sa VČS môžu zúčastniť maximálne 2 osoby (predseda, alebo ním splnomocnená osoba). Každý predseda obdrží pri prezentácii hlasovací lístok s uvedením počtu členov, ktorých zastupuje. Na základe písomného splnomocnenia môže zastupovať splnomocnená osoba individuálnych aj členov SLA 3D.

Splnomocnenie za účelom hlasovania na VČS, klikni tu...

PRIHLASOVANIE NA VČS:

Potvrďte, prosím, svoju účasť vyplnením formuláru na: http://archery3d.sk/prihlasenie/vyrocna-clenska-schodza-sla-3d-2019 Obed bude pripravený len pre účastníkov, ktorí potvrdia účasť touto prihláškou.

ROKOVACÍ PORIADOK:

V prílohe nájdete návrh rokovacieho poriadku, podľa ktorého sa bude schôdza riadiť.

Rokovací poriadok, PDF na stiahnutie tu...

KANDIDATÚRA NA PREDSEDU, ČLENOV PREDSEDNÍCTVA A REVÍZORA SLA 3D:

Kandidatúru na tieto pozície môžete žiadať do 4.11.2019 zaslaním tohto vyplneného formuláru: Formulár na kandidatúru do orgánov SLA 3D, klikni tu...

ŽIADOSŤ O USPORIADANIE SP, MSR A PLESU:

Žiadosť o usporiadanie môžu žiadať členské kluby zaslaním tohto vyplneného formuláru do 11.11.2019:

Formulár na usporiadanie SP, MSR a 2.plesu lukostrelcov 2020, klikni tu...

LUKOSTRELEC ROKU:

Predsedníctvo vyhlásilo anketu Lukostrelec roka 2019, do ktorej si jednotlivé lukostrelecké kluby môžu nominovať najlepších športovcov v kategóriách do 4.11.2019:

 • Lukostrelec do 18 rokov
 • Lukostrelkyňa
 • Lukostrelec
 • Prínos pre slovenskú lukostreľbu
 • Najlepší klub / Najlepšie podujatie

Nominácia a spôsob nominácie Lukostrelca roku 2019, PDF klikni tu...

ÚHRADA STRAVY A OBČERSTVENIA NA VČS:

Každý lukostrelecký klub má nárok na 2 bezplatné osoby zúčastnené na VČS, ktoré dostanú obed a občerstvenie. Kluby zastúpené treťou a ďalšími osobami, ako aj individuálni členovia uhrádzajú za stravu a občerstvenie sumu 7,- EUR. Úhrada sa uskutoční na mieste konania v hotovosti.


dňa 12.10.2019
predsedníctvo a predseda SLA 3D

Posted in Dôležité, Dianie v SLA3D on okt 16, 2019

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba