SLA3D
Slovenská lukostrelecká asociácia 3D

Hlavný partner SLA3D:

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA SLA 3D 2022
13.08.2022 - 14.08.2022     Spišské Vlachy     Najvyššia súťaž

Prihlásenie:

Na súťaž je možné prihlásiť sa do 10.08.2022 - 11:55, online odhlásenie je možné len do 14.08.2022 - 22:45
Na súťaž je obmedzený maximálny počet súťažiacich na 360

Organizátor:

SLK Spišské Vlachy
Organizátor - Peter Michlík ,pemi27@gmail.com, 0915 370 669
Riaditeľ súťaže - Peter Michlík
Hlavný rozhodca - Róbert Bejtic, SV1578
Pomocný rozhodca - Milan Červený
Pomocný rozhodca - Ľubomír Pikla
Technický delegát - Peter Málek

Adresa:

Spišské Vlachy, motokrosový areál TURLÍKY

Mapa:

GPS: 48.93502, 20.81399


Otvoriť mapu

Pravidlá:

Súťažné pravidlá: 

Súťaží sa podľa medzinárodných pravidiel HDH - IAA pre 3D lukostreľbu, platnými od 1.1.2023 a podľa ustanovení Súťažného poriadku SLA 3D 2023.. Účastníci súťaže sú povinní dodržiavať Bezpečnostnú smernicu SLA 3D

Počet terčov, systém streľby: 

I .deň: 2 kvalifikačné kolá: každý súťažiaci strieľa dva okruhy. Jeden dopoludnia, druhý popoludní. Okruhy A-20 terčov, B-20 terčov (divízia lukov strieľa  na rovnakej trati). 

II. deň:  1 kvalifikačné kolo: dopoludnia strelci z jednej divízie strieľajú na treťom okruhu v skupinách podľa výkonnosti z 1.dňa (bude rozdelené, ktoré divízie budú strieľať na ktorých okruhoch, všetci strelci určitej divízie budú na rovnakom okruhu)


Počet výstrelov na terč: 1, pri výstrele je potrebný dotyk strelca o kolík, maximálny čas na výstrel: 90 sekúnd. Pre každú vzdialenosť budú umiestnené 2 kolíky (dvaja strelci strieľajú súčasne).

Bodovanie výstrelov: 11, 10, 8, 5, 0 (stačí aj dotyk čiary na zapísanie vyššej bodovej hodnoty). Pri zapisovaní do bodovačky je povinné priebežne spočítavať body. Zapisuje sa do dvoch bodovačiek druhým a tretím členom skupiny.

Finálové kolo: strieľa sa na 6 terčov, bodová hodnota je 12, 10, 8, 5, 0. Nástrel sa pripočítava k nástrelu z 3 kvalifikačných kôl. Finálové kolo strieľa iba 6 strelcov zo 6 najviac zastúpených divízií (iba seniori + veteráni). 


Skupiny:  Maximálne 8 strelcov pre klasické luky (4 dvojice) a maximálne 6 strelcov pre kladkové luky (3 dvojice); skupiny budú vopred pripravené organizátorom, Zloženie súťažiacich v skupinách je prvé dve súťažné kolá (sobota) rovnaké a tvoria sa náhodným vylosovaním zo zoznamu prihlásených v rovnakej divízií a vekovej kategórií; tretie súťažné kolo (nedeľa) sú skupiny vytvorené podľa priebežného poradia po dvoch kolách. Deti súťažia v samostatných skupinách, ktoré sprevádza dospelá osoba určená organizátorom.

Počas súťaže nie je povolený pohyb na trati iným osobám, ako súťažiacim a osobám povereným organizátorom (rozhodcovia, riaditeľ preteku apod.). Sprievodné osoby nemajú povolený vstup na trať, ani nemôžu byť prítomné v skupinách strelcov (partneri, rodinní príslušníci, deti, kamaráti, sprievodné psy apod.). 

Skupiny lukostrelcov určené organizátorom sú záväzné a nemenné. Svojvoľná zmena skupiny bude znamenať diskvalifikáciu súťažiaceho.


Vo vekových kategóriach je rozhodujúci vek k prvému dňu súťaže MSR. Je možné strieľať vo vyššej vekovej kategórií (napr. dieťa v kadetoch, kadeti a veteráni v dospelých).

Deti a kadeti:
Deti budú strieľať v samostatných skupinách rozdelených podľa jednotlivých divízií luku. Deti do 12 rokov (vrátane) budú sprevádzané dospelou osobou, ktorú zabezpečuje organizátor. Rodičom, trénerom ďalším blízkym osobám nie je dovolené zdržiavať sa na trati spolu s deťmi, či inými súťažiacimi. 

Obmedzenie veku: Pre MSR deti sa môžu prihlásiť s vekom minimálne 8 rokov.

Za každé dieťa do 15 rokov veku, ktoré bude štartovať na MSR, je potrebné vypísať a odovzdať informovaný súhlas podpísaný rodičom (zákonným zástupcom). Súhlas je potrebné odfotiť a poslať organizátorovi mailom najneskôr do 18.7.2023).  
(tlačivo informovaného súhlasu na stiahnutie tu: Informovaný súhlas rodiča MSR 2023.pdf Informovaný súhlas rodiča MSR 2023.doc )Pravidlá súťaže KLUBOVÝCH TÍMOV NA MAJSTROVSTVÁCH SLOVENSKA SLA 3D

Počas MSR 3D prebehne aj súťaž klubových tímov SLA 3D.

Prihlasovanie: Najneskôr 7 dní pred MSR na určenú mailovú adresu sa zasielajú prihlášky do súťaže klubových tímov na tomto formulári: MSR 2023 - Prihláška klubové tímy.pdf  MSR 2023 - Prihláška klubové tímy.doc

Tímy: Prihlásiť sa môžu vždy iba kluby. Klub môže prihlásiť aj viac tímov. Každý tím je štvorčlenný, pričom v každom tíme musia byť najmenej traja strelci z daného klubu a najviac jeden hosť. Deti strieľajúce od bieleho kolíka sa súťaže klubových tímov nezúčastňujú.
 
V každom tíme musia byť zastúpené tieto kategórie strelcov:
            - maximálne 1 strelec so zameriavačom  – HU/CU/CRB/OL  (kadet HU/CU/CRB/OL strieľa od modrého kolíka)
            - 1 strelec od modrého kolíka s karbónovým šípom – t.j. BB alebo TRRB
            - 1 strelec od modrého kolíka s dreveným šípom – t.j. TRLB alebo PBHB

V každom tíme musí byť aspoň jedna žena alebo jeden kadet.

Je prípustné, aby jeden strelec spĺňal viacero povinných podmienok, napr. žena+drevený šíp+kadetka.

Príklad povoleného zloženia súťažného tímu : OL kadetka (modrý kolík), PBHB muž, 2x BB muž

Hosťovanie: Klub si môže na hosťovanie pozvať iného lukostrelca SLA 3D. Na hosťovanie si môže pozvať aj iného individuálneho lukostrelca bez klubovej príslušnosti.
V každom tíme môže hosťovať maximálne jeden strelec.

Kvalifikácia: Kvalifikačným nástrelom tímu je súčet nástrelov všetkých členov tímu vo všetkých troch kolách (keďže na MSR budú tri okruhy). 4 členovia x 3 kolá x 20 výstrelov = 240 výstrelov.

Finále: Do finále postupuje 6 najúspešnejších tímov (finále tímov sa uskutoční v nedeľu ako posledné finále). Body z kvalifikácie sa nepripočítavajú k nástrelu vo finále. Zvíťazí tím s najvyšším nástrelom vo finále. Finále tímov sa pre atraktívnosť uskutoční ako prvé na finále MSR.

Finále sa strieľa na 6 3D terčov, vždy najskôr strieľa červený kolík, následne od modrého kolíka zvyšní strelci v tíme. Celkovo 4 členovia x 6 terčov = 24 výstrelov.
Na finále klubových tímov sa musia použiť iné strelecké vzdialenosti a pozície, ako pre individuálne finále. V prípade, že organizátor postaví 12 finálových terčov, na finále klubových tímov sa použije každý druhý terč (3 ks z prvej finálovej strelnice a 3 ks z druhej finálovej strelnice)

Vyhodnotenie: Tím získa titul 1. Majstra Slovenska SLA 3D v tímoch (1 pohár + 4 medaile), vyhodnotené bude aj druhé aj tretie miesto.

Štartovné: Štartovné za jeden tím je 30 EUR. Štartovné uhrádza kapitán tímu najneskôr počas piatkovej/sobotnej prezentácie na súťaž.


Fair Play: Pri registrácii prebehne základná kontrola náradia hlavným rozhodcom v zmysle platných pravidiel. Na registráciu je potrebné prísť s kompletnou súťažnou výbavou.

Bezpečnosť: Za užívanie alkoholu pred súťažou a počas súťaže je okamžitá bezpodmienečná diskvalifikácia. 

Účastníci súťaže v kamuflážnom oblečení musia mať na sebe prvky s vysokou viditeľnosťou (napr. reflexná vesta). Organizátor odporúča kvôli náročnosti terénu pevnú obuv.

Na Majstrovstvách Slovenska SLA 3D bude prítomný hlavný rozhodca delegovaný SLA 3D.

Súťažiaci sa môže zo súťaže odhlásiť najneskôr do dátumu a času uvedeného v propozíciách súťažePokiaľ sa tak nestane, je súťažiaci povinný uhradiť organizátorovi výšku celého štartovného, ako aj celej stravnej jednotky. 

Všetci štartujú na vlastné riziko a sú povinní dodržiavať pokyny organizátora.


Na prihlásenie na súťaž je povinná platná členská licencia SLA 3D pre aktuálny rok. Info o získaní licencie tu: http://archery3d.sk/ako-ziskat-licenciu-sla3d . Súťaže sa môžu zúčastniť zahraniční lukostrelci, ktorí sú členmi partnerskej organizácie SLA 3D (napr. Česká 3D Lukostřelba – CZExxxx; AUTxxxx; HUNxxxx; POLxxxx).


Súťaž spoluorganizuje Slovenská lukostrelecká asociácia 3D a je organizovaná podľa jej bezpečnostných, športových a organizačných štandardov.


Divízie:

HU, CU, TRLB, TRRB, OL, CRB, BB, PBHB, CB

Vekové kategórie:

Deti do 12,99, Kadet 13+, Senior 18+, Veterán 55+

Štartovné:

Obedy:

Štartovné neobsahuje obed. Cena obedu: 12,00€

Druh obedu: Cena 1 obedu je: 6€ Sobota: polievka, rezeň, zemiaky, prílohy Nedeľa: polievka, kuracie stehno, ryža, príloha..

Program:

0. Deň: PIATOK

15:30 - 19:00   Registrácia a tréning, otvorená tréningová strelnica


I. Deň: SOBOTA

07:30 – 09:00   Registrácia a tréning : 

09:15 - 09:40   Nástup, slávnostné zahájenie, rochod na trať

10:00 - 12:30   Štart súťaže, odchod na okruh A alebo B alebo C (podľa harmonogramu)

12:45 - 13:15   Obed 

13:30 - 16:00   Pokračovanie súťaže do dokončenia súťažných kôl (streľba na inom okruhu, ako ráno).


II. Deň: NEDEĽA

08:45 - 09:00   nástup, ranné pokyny, rozchod na trať  

09:00 - 11:30   Streľba na okruhu podľa rozpisu (20 terčov každý).

12:00 - 12:30   Obed (prednostne obslúžení športovci, ktorí nastupujú prví do finále)

12:30 - 16:00   Individuálne finále, finálové kolo strieľajú iba dospelí - seniori + veteráni v 10 najviac zastúpených divíziach. Finálové kolo nestrieľajú kadeti a deti, strieľa sa na 6 terčov, bodová hodnota je 12, 10, 8, 5, 0. Nástrel sa pripočítava k nástrelu z 3 okruhov.

16:00 - 16:30   Finálové kolo súťaže klubových tímov (6 najlepších tímov 3-kolovej kvalifikácie), Body z kvalifikácie sa neprenášajú, tímy začínajú od nuly!

16:30 - 17:30   vyhlásenie výsledkov a záver MSR

Ocenenie:

Medaily a poháre bez ohľadu na počet prihlásených v danej divízií a kategórií. 

Vyhodnotenie:
Majstrovstvá Slovenska SLA 3D:  udeľujú sa plakety alebo iné hodnotné ceny pre 1., 2. a 3. (pre členov SLA3D)

Majstrovstvá Slovenska SLA 3D s medzinárodnou účasťou:  udeľujú sa medaily pre 1., 2. a 3. (bez ohľadu na národnosť). 


---

Na kvalitnejšie vybavenie 3D terčami, terčovnicami a výsledkovou tabuľou na MSR SLA 3D  nám prispelo dotáciou zo štátneho rozpočtu na šport: Ubytovanie:

Ubytovanie nezabezpečujeme. Pre karavanistov ubytovanie na parkovisku ( bez el. energie) , stanovanie v okolí.

Iné:

Platbu štartovného uvítame prevodom na účet:

IBAN: SK5665000000000020568293 

Do správy uveďte : meno strelca, číslo licencie, divíziu a kategóriu, aby sme vedeli, kto zaplatil. 

Bufet v stravovacom stane. 

---

POKYNY NA MSR NÁJDETE V TOMTO ČLÁNKU:

https://www.archery3d.sk/blog/pokyny-na-majstrovstva-slovenska-sla-3d-2022

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba