MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA SLA 3D 2023
22.07.2023 - 23.07.2023     Rimavská Sobota     Najvyššia súťaž

Prihlásenie:

Na súťaž je možné prihlásiť sa do 15.07.2023 - 22:00, online odhlásenie je možné len do 18.07.2023 - 20:00
Na súťaž je obmedzený maximálny počet súťažiacich na 320

Organizátor:

LK BAŠTA Rimavská Sobota
Organizátor - Tibor Lévay ,v1.vercajch@vercajch.sk, 0905 382 851
Riaditeľ súťaže - Tibor Lévay
Hlavný rozhodca - Michal Feledy
Technický delegát - Peter Málek
Technický delegát - Jana Harabinová
Technický delegát - Eduard Novotný
Pomocný rozhodca - Evelin Mihályiová, Zsolt Mókusz Mihályi a Tibor Lévay ml.

Adresa:

Rimavská Sobota, Slovensko

Mapa:

GPS: 48.39008761, 19.97951746


Otvoriť mapu

Pravidlá:

Súťažné pravidlá: 

Súťaží sa podľa medzinárodných pravidiel HDH - IAA pre 3D lukostreľbu platnými od 1.1.2024.pdf a podľa ustanovení Súťažného poriadku SLA 3D 2024 .pdf.. Účastníci súťaže sú povinní dodržiavať  Bezpečnostnú smernicu .pdf

Počet terčov, systém streľby: 

I .deň: 2 kvalifikačné kolá: každý súťažiaci strieľa dva okruhy. Jeden dopoludnia, druhý popoludní. Okruhy A-20 terčov, B-20 terčov (divízia lukov strieľa  na rovnakej trati). 

II. deň:  1 kvalifikačné kolo: dopoludnia strelci z jednej divízie strieľajú na treťom okruhu v skupinách podľa výkonnosti z 1.dňa (bude rozdelené, ktoré divízie budú strieľať na ktorých okruhoch, všetci strelci určitej divízie budú na rovnakom okruhu)


Počet výstrelov na terč: 1, pri výstrele je potrebný dotyk strelca o kolík, maximálny čas na výstrel: 90 sekúnd. Pre každú vzdialenosť budú umiestnené 2 kolíky (dvaja strelci strieľajú súčasne).

Bodovanie výstrelov: 11, 10, 8, 5, 0 (stačí aj dotyk čiary na zapísanie vyššej bodovej hodnoty). Pri zapisovaní do bodovačky je povinné priebežne spočítavať body. Zapisuje sa do dvoch bodovačiek druhým a tretím členom skupiny.

Finálové kolo: strieľa sa na 6 terčov, bodová hodnota je 12, 10, 8, 5, 0. Nástrel sa pripočítava k nástrelu z 3 kvalifikačných kôl. Finálové kolo strieľa iba 6 strelcov zo 6 najviac zastúpených divízií (iba seniori + veteráni). 


Skupiny:  Maximálne 8 strelcov pre klasické luky (4 dvojice) a maximálne 6 strelcov pre kladkové luky (3 dvojice); skupiny budú vopred pripravené organizátorom, Zloženie súťažiacich v skupinách je prvé dve súťažné kolá (sobota) rovnaké a tvoria sa náhodným vylosovaním zo zoznamu prihlásených v rovnakej divízií a vekovej kategórií; tretie súťažné kolo (nedeľa) sú skupiny vytvorené podľa priebežného poradia po dvoch kolách. Deti súťažia v samostatných skupinách, ktoré sprevádza dospelá osoba určená organizátorom.

Počas súťaže nie je povolený pohyb na trati iným osobám, ako súťažiacim a osobám povereným organizátorom (rozhodcovia, riaditeľ preteku apod.). Sprievodné osoby nemajú povolený vstup na trať, ani nemôžu byť prítomné v skupinách strelcov (partneri, rodinní príslušníci, deti, kamaráti, sprievodné psy apod.). 

Skupiny lukostrelcov určené organizátorom sú záväzné a nemenné. Svojvoľná zmena skupiny bude znamenať diskvalifikáciu súťažiaceho.

Vo vekových kategóriách je rozhodujúci vek k prvému dňu súťaže MSR. Je možné strieľať vo vyššej vekovej kategórií (napr. dieťa v kadetoch, kadeti a veteráni v dospelých).

Deti a kadeti:
Deti budú strieľať v samostatných skupinách rozdelených podľa jednotlivých divízií luku. Deti do 12 rokov (vrátane) budú sprevádzané dospelou osobou, ktorú zabezpečuje organizátor. Rodičom, trénerom ďalším blízkym osobám nie je dovolené zdržiavať sa na trati spolu s deťmi, či inými súťažiacimi. 

Obmedzenie veku: Pre MSR deti sa môžu prihlásiť s vekom minimálne 8 rokov.

Za každé dieťa do 15 rokov veku, ktoré bude štartovať na MSR, je potrebné vypísať a odovzdať informovaný súhlas podpísaný rodičom (zákonným zástupcom). Súhlas je potrebné odfotiť a poslať organizátorovi mailom najneskôr do 18.7.2023).  
(tlačivo informovaného súhlasu na stiahnutie tu: 2024 Informovaný súhlas rodiča deti na MSR.pdf, 2024 Informovaný súhlas rodiča deti na MSR.doc).Pravidlá súťaže KLUBOVÝCH TÍMOV NA MAJSTROVSTVÁCH SLOVENSKA SLA 3D

Počas MSR 3D prebehne aj súťaž klubových tímov SLA 3D.

Prihlasovanie: Najneskôr 7 dní pred MSR na určenú mailovú adresu sa zasielajú prihlášky do súťaže klubových tímov na tomto formulári: 2024 Prihláška tímov MSR .pdf, 2024 Prihláška tímov MSR.doc).

Tímy: Prihlásiť sa môžu vždy iba kluby. Klub môže prihlásiť aj viac tímov. Každý tím je štvorčlenný, pričom v každom tíme musia byť najmenej traja strelci z daného klubu a najviac jeden hosť. Deti strieľajúce od bieleho kolíka sa súťaže klubových tímov nezúčastňujú.
 
V každom tíme musia byť zastúpené tieto kategórie strelcov:
            - maximálne 1 strelec so zameriavačom  – HU/CU/CRB/OL  (kadet HU/CU/CRB/OL strieľa od modrého kolíka)
            - 1 strelec od modrého kolíka s karbónovým šípom – t.j. BB alebo TRRB
            - 1 strelec od modrého kolíka s dreveným šípom – t.j. TRLB alebo PBHB

V každom tíme musí byť aspoň jedna žena alebo jeden kadet.

Je prípustné, aby jeden strelec spĺňal viacero povinných podmienok, napr. žena + drevený šíp+ kadetka.

Príklad povoleného zloženia súťažného tímu : OL kadetka (modrý kolík), PBHB muž, 2x BB muž

Hosťovanie: Klub si môže na hosťovanie pozvať iného lukostrelca SLA 3D. Na hosťovanie si môže pozvať aj iného individuálneho lukostrelca bez klubovej príslušnosti.
V každom tíme môže hosťovať maximálne jeden strelec.

Kvalifikácia: Kvalifikačným nástrelom tímu je súčet nástrelov všetkých členov tímu vo všetkých troch kolách (keďže na MSR budú tri okruhy). 4 členovia x 3 kolá x 20 výstrelov = 240 výstrelov.

Finále: Do finále postupuje 6 najúspešnejších tímov (finále tímov sa uskutoční v nedeľu ako posledné finále). Body z kvalifikácie sa nepripočítavajú k nástrelu vo finále. Zvíťazí tím s najvyšším nástrelom vo finále. Finále tímov sa pre atraktívnosť uskutoční ako prvé na finále MSR.

Finále sa strieľa na 6 3D terčov, vždy najskôr strieľa červený kolík, následne od modrého kolíka zvyšní strelci v tíme. Celkovo 4 členovia x 6 terčov = 24 výstrelov.
Na finále klubových tímov sa musia použiť iné strelecké vzdialenosti a pozície, ako pre individuálne finále. V prípade, že organizátor postaví 12 finálových terčov, na finále klubových tímov sa použije každý druhý terč (3 ks z prvej finálovej strelnice a 3 ks z druhej finálovej strelnice)

Vyhodnotenie: Tím získa titul 1. Majstra Slovenska SLA 3D v tímoch (1 pohár + 4 medaile), vyhodnotené bude aj druhé aj tretie miesto.

Štartovné: Štartovné za jeden tím je 30 EUR. Štartovné uhrádza kapitán tímu najneskôr počas piatkovej/sobotnej prezentácie na súťaž.


Fair Play: Pri registrácii prebehne základná kontrola náradia hlavným rozhodcom v zmysle platných pravidiel. Na registráciu je potrebné prísť s kompletnou súťažnou výbavou.

Bezpečnosť: Za užívanie alkoholu pred súťažou a počas súťaže je okamžitá bezpodmienečná diskvalifikácia. 

Účastníci súťaže v kamuflážnom oblečení musia mať na sebe prvky s vysokou viditeľnosťou (napr. reflexná vesta). Organizátor odporúča kvôli náročnosti terénu pevnú obuv.

Na Majstrovstvách Slovenska SLA 3D bude prítomný hlavný rozhodca delegovaný SLA 3D.

Súťažiaci sa môže zo súťaže odhlásiť najneskôr do dátumu a času uvedeného v propozíciách súťažePokiaľ sa tak nestane, je súťažiaci povinný uhradiť organizátorovi výšku celého štartovného, ako aj celej stravnej jednotky. 

Všetci štartujú na vlastné riziko a sú povinní dodržiavať pokyny organizátora.


Na prihlásenie na súťaž je povinná platná členská licencia SLA 3D pre aktuálny rok. Info o získaní licencie tu: http://archery3d.sk/ako-ziskat-licenciu-sla3d . Súťaže sa môžu zúčastniť zahraniční lukostrelci, ktorí sú členmi partnerskej organizácie SLA 3D (napr. Česká 3D Lukostřelba – CZExxxx; AUTxxxx; HUNxxxx; POLxxxx).


Súťaž spoluorganizuje Slovenská lukostrelecká asociácia 3D a je organizovaná podľa jej bezpečnostných, športových a organizačných štandardov.


Divízie:

HU, CU, TRLB, TRRB, OL, CRB, BB, PBHB, CB

Vekové kategórie:

Deti do 12,99, Kadet 13+, Senior 18+, Veterán 55+

Štartovné:

Deti: 13€

Kadeti: 18€

Seniori: 26€

Veteráni: 26€

Štartovné je možné uhradiť vopred aj platobnou kartou najneskôr do 20.07.2023 17:00

Obedy:

Štartovné neobsahuje obed. Cena obedu: 12,00€

Druh obedu: Cena 12 EUR je za oba obedy spolu! SOBOTA: polievka ,pečené kuracie stehno, ryža + príloha / NEDEĽA : polievka, vyprážané kuracie prsia, zemiaky + príloha

Program:

0. Deň: PIATOK 26.7.2024

16:00 - 20:00   Registrácia a tréning, otvorená tréningová strelnica


I. Deň: SOBOTA 27.7.2024

07:30 - 09:15   Registrácia a tréning : 

09:12 - 09:45   Nástup,  slávnostné zahájenie MMSR 2024, organizačné pokyny, pripomienky rozhodcov, bezpečnostné pokyny

09:55 - 12:30   Štart súťaže, odchod na okruh A alebo B alebo C (podľa harmonogramu)

12:45 - 13:15   Obed (bude vydávaný priebežne, podľa príchodu strelcov z tratí)

13:30 - 16:00   Pokračovanie súťaže do dokončenia súťažných kôl (streľba na inom okruhu, ako ráno).


II. Deň: NEDEĽA 28.7.2024

07:30 - 08:45   cvičná strelnica 

08:45 - 09:00   nástup, ranné pokyny, rozchod na trať  

09:00 - 11:30   Streľba na okruhu podľa rozpisu (20 terčov každý).

12:00 - 12:30   Obed (prednostne obslúžení športovci, ktorí nastupujú prví do finále)

12:30 - 16:00   Individuálne finále, finálové kolo strieľajú iba dospelí - seniori + veteráni v 10 najviac zastúpených divíziach. 

Finálové kolo nestrieľajú kadeti a deti, strieľa sa na 6 terčov, bodová hodnota je 12, 10, 8, 5, 0. 

Nástrel sa pripočítava k nástrelu z 3 okruhov.

16:00 - 16:30   Finálové kolo súťaže klubových tímov (6 najlepších tímov 3-kolovej kvalifikácie), 

Body z kvalifikácie sa neprenášajú, tímy začínajú od nuly!

16:30 - 17:30   vyhlásenie výsledkov a záver MSR

Ocenenie:

PRAVIDLÁ PRE VYHODNOTENIE MSR a MMSR

Poradie v jednotlivých kategóriách sa určuje počtom bodov z kvalifikácie a pri účastníkoch finálového rozstrelu súčtom bodov z kvalifikácie a z finálového rozstrelu.

Ceny sa udeľujú prvým trom strelcom v každej divízii luku a vekovej kategórii podľa pohlavia.

V rámci MMSR sa ceny udeľujú bez ohľadu na národnosť, príslušnosť ku klubu, resp. národnej lukostreleckej organizácii.

V rámci MSR sa ceny udeľujú podľa poradia spomedzi súťažiacich členov SLA 3D.

Cenami pre víťazov MSR sú poháre, zabezpečuje ich SLA 3D a  odovzdáva ich zástupca SLA 3D.

Cenami pre víťazov MMSR sú medaily a zabezpečuje ich organizátor.

S ohľadom na športovú úroveň MSR SLA 3D je žiaduce, aby v každej divízii každej kategórie súťažili minimálne štyria strelci. Za týmto účelom sa kategórie a divízie, v ktorých sú prihlásení najviac traja strelci, zlučujú nasledovne:

7.1. Princíp zlučovania divízií a kategórií podľa priority:                      

a/ zlučovanie do vyššej vekovej kategórie v rovnakej divízií          

 • veteránov do mužov, veteránky do žien
 • iné vekové kategórie nespájame

b/ zlučovanie do vyššej divízie lukov

 • HU a CB do CU, TRRB do BB
 • Nespájame OL a CRB, TRLB, PBHB do iných divízií z dôvodu nekompatibility lukov I výsledkov

c/ zlučovanie pohlavia mužov so ženami do vyššej kategórie “muži”

7.2. Postup zlučovania a vyhlásenia zlúčených divízií a kategórií :           

 • MSR budú vyhlásené vo všetkých divíziách a vekových kategóriách.
 • Termín uzávierky prihlasovania na MSR bude uverejnený v propozíciách s prihliadnutím k požiadavkám organizátora MSR
 • Spájanie sa uskutoční do 24 hodín po uzávierke podľa počtov prihlásených účastníkov v jednotlivých divíziách a kategóriách k termínu uzávierky prihlasovania,  aby spojenie divízií mohlo byť zohľadnené pri zostavovaní skupín).
 • Odhlasovanie je možné minimálne do 24 hodín od momentu zverejnenia zlúčených divízií. V prípade, že v niektorej kategórii so spojenými divíziami sa odhlásia športovci, prípadne budú namiesto nich zaradení náhradníci, nebude to už mať vplyv na zrušenie/vznik nových spojených divízií a všetky v tomto čase obsadené divízie a kategórie, zlúčené aj nezlúčené, budú vyhodnotené bez ohľadu na počet strelcov v nich..

7.3. Postup zlučovania                    

 • Vykoná sa prvé spájanie podľa priorít uvedených v článku 7.1. – najskôr priorita  7.1.a/, potom 7.1.b/ alebo 7.1.c/ .
 • Ak nevyjde divízia s minimálne štyrmi účastníkmi, nasleduje druhé spájanie podľa kľúča v bode 7.1. (spája sa v poradí: 7.1.a/ a 7.1.b/, ak nie je možné v oboch kritériách, tak a/ a c/, ak nie je možné v oboch kritériách, tak b/ a c/)

7.4. Ostatné podmienky                  

 • Strelec musí dodržať podmienky pre náradie a štýl streľby pre divíziu, v ktorej sa prihlásil,  bez ohľadu na zlúčenie divízií (napr. strelec s TRRB nesmie použiť stringwalking pri zlúčení s divíziou BB). V tejto divízií luku bude aj kontrolovaný pri kontrole náradia.
 • Priemerný nástrel z dosiahnutého výsledku bude zohľadnený pre výpočet VT v divízií luku, v ktorej bol strelec prihlásený.


Vyhodnotenie:
Majstrovstvá Slovenska SLA 3D:  udeľujú sa plakety alebo iné hodnotné ceny pre 1., 2. a 3. (pre členov SLA3D)

Majstrovstvá Slovenska SLA 3D s medzinárodnou účasťou:  udeľujú sa medaily pre 1., 2. a 3. (bez ohľadu na národnosť). 


---

Na kvalitnejšie vybavenie 3D terčami, terčovnicami a výsledkovou tabuľou na MSR SLA 3D  nám prispelo dotáciou zo štátneho rozpočtu na šport: Ubytovanie:

ZLAT.BÝK HOTEL+421 / 47 56 32 032+421 / 902 904 317 recepcia@hotelzlatybyk.sk 

CARRERA HOTEL+421 / 905 509 012hotelcarrera@rsnet.sk

KAŠTIEĽ PENZION+421 / 948 606 715info@kastielpenzion.sk 

EUROMOTEL+421 / 905 745 308 info@euromotel.sk 

SOPTŠ+421 / 949 329 266TURIST+421 / 475 623 126

Iné:

Partneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba