Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu SLA 3D - 17.11.2023 (voľby na obdobie 2023-27)

Výročná členská schôdza SLA 3D 2023 - POZVÁNKA

.

Vážení predsedovia klubov, vážení členovia SLA 3D,

pozývame Vás na Výročnú členskú schôdzu Slovenskej lukostreleckej asociácie 3D,

Dátum konania:

ktorá sa uskutoční dňa 17. 11. 2023 (piatok, štátny sviatok).

Miesto konania:

Penzión Q***, Rákoš 9020/3, Zvolen (www.penzionq.sk)

(Nebude možné zúčastňovať sa prostredníctvom internetu - diskusia, hlasovanie, iba osobne, alebo splnomocnenou osobou).

Online prenos: youtube kanál SLA 3D https://www.youtube.com/channel/UCgwz9cUZUmL_WPDTzQ3aFaA

sla-036.jpg

Časový harmonogram:

11.11.2023 (sobota)

 • uzávierka žiadostí o usporiadanie SP/MSR 2024 resp. GP 2024/25
 • uzávierka príspevkov do diskusie na VČS
 • uzávierka kandidátov do volieb orgánov združenia (na členov predsedníctva, na predsedu a hlavného kontrolóra). Každý kandidát zasiela aj svoje predstavenie a plán, ako chce pomôcť SLA 3D, či dôvody jeho kandidatúry.

12.11.2023 (nedeľa)

 • na webe budú zverejnené: príspevky do diskusie, zverejnenie kandidátov na usporiadanie SP a VČS
 • na webe budú zverejnené programy a plány kandidátov do orgánov združenia

14.11.2023 do 10:00 hod (utorok)

 • koniec prihlasovania účastníkov VČS (prihlasujú sa predsedovia a zástupcovia klubov apod.)

17.11.2021 (piatok)

 • 9:00 - 9:20 príchod účastníkov, prezentácia, odovzdanie splnomocnení (uskutoční sa vo vestibule)
 • 9:30 - 12:45 Výročná členská schôdza body 1-11 (uskutoční sa v priestore reštaurácie, keď pripravia po raňajkách ubytovaných stoly pre nás)
 • 13:00 - 13:45 obedná prestávka
 • 13:45 - 17:00 Výročná členská schôdza pokračovanie od bodu 12

Obedná prestávka

 1. Otvorenie (predseda SLA 3D)
 2. Konštatovanie uznášaniaschopnosti (mandátová komisia)
 3. Návrh a schválenie rokovacieho poriadku (predseda SLA 3D)
 4. Voľba orgánov VČS (predseda SLA 3D)
 5. Schválenie programu VČS (predsedajúci VČS - Dušan Horváth)
 6. Správa o činnosti SLA3D v roku 2023 (Peter Málek)
 7. Správa o hospodárení SLA3D 2023 (Peter Málek)
 8. Revízna správa (revízor združenia - Jozef Matejov)
 9. Odpočet práce končiaceho predsedníctva SLA 3D za roky 2019-2023
 10. Voľby orgánov združenia: predstavovanie kandidátov
 11. Voľba predsedu, predsedníctva, revízora

OBED

 1. Vyhlásenie výsledkov volieb do orgánov združenia
 2. Plán činnosti SLA 3D na rok 2024 (nový predseda SLA 3D)
 3. Rozpočet SLA 3D pre rok 2024 a jeho naviazanie na plán činnosti (nový predseda SLA 3D)
  • Rozhodnutie o výške štartovného a zliav na SP a MSR 2024
  • Výška členského príspevku do SLA 3D 2024
 4. Diskusia k vopred zaslaným bodom od jednotlivých klubov (prípadné body na diskusiu za jednotlivé kluby zasiela predseda lukostreleckého klubu a je potrebné zaslať ich najneskôr do 10.11.2023 na mailovú adresu: info@archery3d.sk). Uvedené dotazy budú zverejnené pred VČS na tejto stránke, aby si mohli kluby dané body prediskutovať).
 5. Vyhodnotenie organizačnej stránky jednotlivých kôl SP 2024 (Dušan Horváth) a MSR 2023 (Peter Málek)
 6. Výber organizátorov SP podľa schválených pravidiel a MSR 2024 (na základe predchádzajúcich prihlášok na SP a MSR). (Peter Málek, resp. nový predseda)
  • v prípade, že bude viacero kandidátov o organizáciu MSR, bude nasledovať krátka prezentácia oboch organizátorov, na základe ktorej sa hlasovaním vyberie organizátor
 7. Organizácia a kalendár súťaží v pôsobnosti SLA 3D (vytvorenie kalendára s prioritným zadelením súťaží GP, MS HDH, SP a MSR, následne ostatných sérií súťaží - SSP, VSP, 3D West Cup, Južná 5-ka, Turnaj 3 krajín, ako aj individuálnych klubových súťaží) (Peter Málek, resp. nový predseda)
 8. Rôzne, diskusia

sla-003.jpg


Pokyny:

PRIHLASOVANIE NA VČS:

Potvrďte, prosím, svoju účasť vyplnením formuláru na: https://www.archery3d.sk/sutaz/vyrocna-clenska-schodza-sla-3d-2023-prezencna-forma Poprosíme o prihlásenie čo najskôr, najneskôr do 14.11.2023 - z dôvodu zabezpečenia kapacity spoločenskej miestnosti, stravy, materiálov apod. Prosím konferenčná miestnosť nie je nafukovacia, z klubu prosíme o prihlásenie max. 2 osôb. Individuálni členovia - môžete sa prihlásiť taktiež, ale prosíme, radšej využite možnosť splnomocniť niekoho, kto sa hlási na VČS!

KANDIDATÚRA DO ORGÁNOV SLA 3D na obdobie 2023-2024

Počas VČS sa budú na nasledujúce štvorročné obdobie voliť nasledovné orgány SLA 3D:

 • predseda SLA 3D
 • členovia predsedníctva (4 osoby)
 • revízor

Kto má záujem o kandidatúru, musí vyplniť nasledovný formulár a zaslať ho do 11.11.2023

Formulár - kandidatúra vo voľbách - za predsedu, člena predsedníctva, revízora - Word

Formulár - kandidatúra vo voľbách - za predsedu, člena predsedníctva, revízora - PDF

KONTROLA POČTU ZASTUPOVANÝCH ČLENOV NA VČS:

Členov lukostreleckých klubov zvyčajne zastupuje predseda klubu (príp. ním splnomocnená osoba). Žiadame, aby najneskôr do 11.11.2023 si každý predseda klubu skontroloval počet členov, ktorých evidujeme v danom klube. A to je aj počet hlasov, ktorými bude disponovať počas hlasovania. Počet členov v každom klube nájdete tu: https://www.archery3d.sk/kluby V prípade nezrovnalostí nás kontaktujte do daného dátumu mailom na malek@archery3d.sk s informáciou, kto nie je v klube evidovaný (zoznam členov nájdete tu: https://archery3d.sk/export-clenov/xlsx/). Po dátume 11.11.2023 už nebudeme na žiadosti o opravy v počte členov v daných kluboch reflektovať.

SPLNOMOCNENIE NA ZASTUPOVANIE NA VČS:

Odporúčame, aby sa na VČS zúčastnili predsedovia klubov, prípadne nimi písomne poverení zástupcovia. Každý predseda, alebo jeho poverený zástupca obdrží pri prezentácii informáciu o počte členov, ktorých zastupuje.

Na základe písomných splnomocnení môže zastupovať splnomocnená osoba aj individuálnych členov SLA 3D. Pokiaľ sa VČS nemôže zúčastniť predseda klubu, alebo jeho zástupca, môže predseda písomne poveriť zastupovaním celého klubu predsedu alebo zástupcu iného klubu. Prosíme, aby sa za každý klub prihlásila iba jedna osoba (napr. predseda klubu, alebo ním splnomocnená osoba).

Splnomocnenie za účelom zastupovania na VČS - Word

Splnomocnenie za účelom zastupovania na VČS - PDF

Splnomocnenie je potrebné stiahnúť, vypísať, vytlačiť, podpísať, nascanovať/odfotiť mobilom a splomocnená osoba sa ním preukáže na úvode VČS.

ROKOVACÍ PORIADOK:

V prílohe nájdete návrh rokovacieho poriadku, podľa ktorého sa bude schôdza riadiť.

Rokovací poriadok VČS 2023 - PDF

ŽIADOSŤ O USPORIADANIE SP, MSR:

Žiadosť o usporiadanie môžu žiadať členské kluby zaslaním tohto vyplneného formuláru do 11.11.2023:

Formulár - žiadosť o usporiadanie SP, MSR 2024 - Word

Formulár - žiadosť o usporiadanie SP, MSR 2024 - PDF

PRÍSPEVOK DO DISKUSIE - dľa bodu 15 programu VČS:

Pokiaľ máte návrh a príspevok na diskusiu na VČS (návrhy na úpravy, zmeny apod.), je potrebné vyplniť nasledujúci formulár a zaslať ho najneskôr do 11.11.2023. Všetky príspevky budú zverejnené na oboznámenie účastníkom VČS na tejto stránke.

Formulár - príspevok do diskusie - Word

Formulár - príspevok do diskusie PDF


sla-028.jpg

sla-142.jpg

Posted in Dôležité, Organizačná komisia on sep 22, 2023

Partneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba