MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA SLA 3D 2021
11.09.2021 - 12.09.2021 Duchonka

Prihlásenie:

Na súťaž je možné prihlásiť sa do 02.09.2021 - 20:00, online odhlásenie je možné len do 02.09.2021 - 20:00
Na súťaž je obmedzený maximálny počet súťažiacich na 280

Organizátor:


Organizátor - LK Epirus, janaharabinova23@gmail.com, 0908 737 634
Organizátor - LK Topoľ , martin.karas1@gmail.com, 0907 755 329
Riaditeľ súťaže - Peter Dobiáš , peterdobias230@gmail.com, 0907 755 329
Hlavný rozhodca - Peter Vilím
Hlavný rozhodca - Vladimíra Šáleková
Staviteľ trate súťaže - Michal Briatka, Filip Schwarz, Martin Macko,

Adresa:

Lovecký kaštieľ Duchonka ,Pri Majeri 721/1, 956 22 Prašice

Mapa:

GPS: 48.67353644776593, 18.086798300000005


Otvoriť mapu

Pravidlá:

Súťažné pravidlá: strieľa sa dľa pravidiel HDH IAA s národnými úpravami  a Súťažného poriadku SLA3D 2021
(viď: https://www.archery3d.sk/riadiaca-dokumentacia)

Počet terčov, systém streľby: 

I .deň: 2 kvalifikačné kolá: každý súťažiaci strieľa dva okruhy. Jeden dopoludnia, druhý popoludní. Okruhy A-20 terčov, B-20 terčov (divízia lukov strieľa na rovnakej trati). 

II. deň:  1 kvalifikačné kolo: dopoludnia strelci z jednej divízie strieľajú na rovnakom okruhu v skupinách podľa výkonnosti z 1.dňa (bude rozdelené, ktoré divízie budú strieľať na ktorých okruhoch, všetci strelci určitej divízie budú na rovnakom okruhu)


Počet výstrelov na terč: 1, pri výstrele je potrebný dotyk strelca o kolík, maximálny čas na výstrel: 90 sekúnd. Na MSR organizátor postaví trať tak, že pre každú vzdialenosť budú umiestnené 2 kolíky (dvaja strelci strieľajú súčasne). V prípade, že sú postavené dva terče, tak ľavý strelec strieľa do ľavého terču a pravý strieľa do pravého terču. 

Bodovanie výstrelov: 11, 10, 8, 5, 0 (stačí aj dotyk čiary na zapísanie vyššej bodovej hodnoty). Pri zapisovaní do bodovačky je povinné priebežne spočítavať body. Zapisuje sa do dvoch bodovačiek druhým a tretím členom skupiny.

Finálové kolo: iba pri divíziach s min. počtom 6 účastníkov, strieľa sa na 6 terčov, bodová hodnota je 12, 10, 8, 5, 0. Nástrel sa pripočítava k nástrelu z 3 kvalifikačných kôl. Finálové kolo strieľajú iba dospelí (seniori + veteráni). 


Skupiny:  Maximláne 8 strelcov pre klasické luky (4 dvojice) a maximálne 6 strelcov pre kladkové luky (3 dvojice); skupiny budú vopred pripravené organizátorom, pričom pre prvý súťažný deň sa prihliada na výkonnosť lukostrelcov a priebežné poradie v Slovenskom pohári SLA3D. Počas druhého dňa sa skupiny tvoria podľa výsledkov prvého súťažného dňa.  

Počas súťaže nie je povolený pohyb na trati iným osobám, ako súťažiacim a osobám povereným organizátorom (rozhodcovia, riaditeľ preteku apod.). Sprievodné osoby nemajú povolený vstup na trať, ani nemôžu byť prítomné v skupinách strelcov (partneri, rodinní príslušníci, deti, kamaráti, sprievodné psy apod.). 

Skupiny lukostrelcov určené organizátorom sú záväzné a nemenné. Svojvoľná zmena skupiny bude znamenať diskvalifikáciu súťažiaceho.


Vo vekových kategóriach je rozhodujúci vek k 1.1.2021. Je možné strieľať vo vyššej vekovej kategórií (napr. dieťa v kadetoch, kadeti a veteráni v dospelých).

Deti a kadeti:
Deti budú strieľať v samostatných skupinách rozdelených podľa jednotlivých divízií luku. Deti do 12 rokov (vrátane) budú sprevádzané dospelou osobou, ktorú zabezpečuje organizátor. Rodičom, trénerom ďalším blízkym osobám nie je dovolené zdržiavať sa na trati spolu s deťmi, či inými súťažiacimi. 

Obmedzenie veku: Pre MSR deti sa môžu prihlásiť s vekom minimálne 8 rokov.

Za každé dieťa do 15 rokov veku, ktoré bude štartovať na MSR, je potrebné vypísať a odovzdať informovaný súhlas podpísaný rodičom (zákonným zástupcom). Súhlas je potrebné odfotiť a poslať organizátorovi mailom ešte pred súťažou.  
(tlačivo informovaného súhlasu na stiahnutie tu: Informovaný súhlas rodiča MSR 2021.pdf  Informovaný súhlas rodiča MSR 2021.doc  )Pravidlá súťaže KLUBOVÝCH TÍMOV NA MAJSTROVSTVÁCH SLOVENSKA SLA 3D

Počas MSR 3D prebehne aj súťaž klubových tímov SLA 3D.

Prihlasovanie: Zasielajú sa prihlášky do súťaže klubových tímov na predpísanom formulári: msr-2021-prihlaska-klubove-timy.docx msr-2021-prihlaska-klubove-timy pdf.pdf

Tímy: Prihlásiť sa môžu vždy iba kluby. Klub môže prihlásiť aj viac tímov. Každý tím je štvorčlenný, pričom v každom tíme musia byť najmenej traja strelci z daného klubu a najviac jeden hosť.


V každom tíme musia byť zastúpené tieto kategórie strelcov:
 - 1 strelec od červeného kolíka – t.j. HU/CU/CRB/OL
  - 1 strelec od modrého kolíka s karbónovým šípom – t.j. BB alebo TRRB
  - 1 strelec od modrého kolíka s dreveným šípom – t.j. TRLB alebo PBHB
  - 1 strelec od modrého kolíka vo vekovej kategórií kadet s lukom BB, TRLB, TRRB, PBHB.
V každom tíme musí byť aspoň 1 žena (je jedno, či karbónový šíp, drevený, kadetka, či strelkyňa od červeného kolíka).
Je prípustné, aby jeden strelec spĺňal viacero povinných podmienok, napr. žena+drevený šíp+kadetka.

Hosťovanie: Klub si môže na hosťovanie pozvať iného lukostrelca SLA 3D s písomným súhlasom predsedu domovského klubu hosťujúceho lukostrelca. Na hosťovanie si môže pozvať aj iného individuálneho lukostrelca bez klubovej príslušnosti.
V každom tíme môže hosťovať maximálne jeden strelec.


Kvalifikácia: Kvalifikačným nástrelom tímu je súčet nástrelov všetkých členov tímu v prvých dvoch kolách (prvý deň MSR). 4 členovia x 2 kolá x 20 výstrelov = 160 výstrelov.


Finále: Do finále postupuje 6 najúspešnejších tímov (finále tímov sa uskutoční v nedeľu popoludní). Body z kvalifikácie sa nepripočítavajú k nástrelu vo finále. Zvíťazí tím s najvyšším nástrelom vo finále. Finále tímov sa pre atraktívnosť uskutoční ako prvé na finále MSR.


Finále sa strieľa na 6 zvierat, vždy najskôr strieľa červený kolík, následne od modrého kolíka zvyšní strelci v tíme. Celkovo 4 členovia x 6 zvierat = 24 výstrelov.


Vyhodnotenie: Tím získa titul 1. Majstra Slovenska SLA 3D v tímoch (1 pohár + 4 medaile), vyhodnotené bude aj druhé aj tretie miesto.


Štartovné: Štartovné za jeden tím je 20 EUR. Štartovné uhrádza kapitán tímu počas sobotnej rannej prezentácie na súťaž.Fair Play: Pri registrácii prebehne základná kontrola náradia hlavným rozhodcom v zmysle platných pravidiel. Na registráciu je potrebné prísť s kompletnou súťažnou výbavou.

Bezpečnosť: Za užívanie alkoholu pred súťažou a počas súťaže je okamžitá bezpodmienečná diskvalifikácia. 

Účastníci súťaže v kamuflážnom oblečení musia mať na sebe prvky s vysokou viditeľnosťou (napr. reflexná vesta). Organizátor odporúča kvôli náročnosti terénu pevnú obuv.

Na Majstrovstvách Slovenska SLA 3D bude prítomný hlavný rozhodca delegovaný SLA 3D.

Pretekár sa môže zo súťaže odhlásiť najneskôr do dátumu a času uvedeného v propozíciach súťažePokiaľ sa tak nestane, je súťažiaci povinný uhradiť organizátorovi výšku stravnej jednotky, ak ho o to požiada. 

Všetci štartujú na vlastné riziko a sú povinní dodržiavať pokyny organizátora.


Na prihlásenie na súťaž je povinná platná členská licencia SLA 3D pre aktuálny rok. Info o získaní licencie tu: http://archery3d.sk/ako-ziskat-licenciu-sla3d . Súťaže sa môžu zúčastniť zahraniční lukostrelci, ktorí sú členmi partnerskej organizácie SLA 3D (napr. Česká 3D Lukostřelba – CZExxxx; AUTxxxx; HUNxxxx; POLxxxx).


Súťaž spoluorganizuje Slovenská lukostrelecká asociácia 3D a je organizovaná podľa jej bezpečnostných, športových a organizačných štandardov.


Divízie:

HU, CU, TRLB, TRRB, OL, CRB, BB, PBHB, CB

Vekové kategórie:

Deti, Kadet, Senior 18+, Veterán 51+

Štartovné:

Dospelí 26 €

kadeti 18 €

Deti 13 €

Aktívni športovci do 23 rokov môžu uskutočniť úhradu štartovného aj poukážkami na štartovné zdarma vydanými SLA 3D pre rok 2022.

V cene štartovného nie je obed. 

Výška ceny obeda a rovnako druh , resp.menu uvádza organizátor MSR v kolónke iné. Pokiaľ sa rozhodne súťažiaci pre obed, zapíše si v časti strava číslo 1, pokiaľ chce obed pre seba a jededn doprovod zapíše si číslo 2 ...Pokiaľ nebude chcieť obed nechá kolónku prázdnu.

Program:

0.Deň:Piatok

Registrácia a tréning : 17:30 – 20:00

otvorená tréningová strelnica


I.Deň:Sobota

Registrácia a tréning : 07:30 – 09:00

Slávnostné zahájenie: 09:15

Štart súťaže: 10:00  odchod na okruh A alebo B (podľa harmonogramu)

Obed: 13:00-14:30

Pokračovanie súťaže do dokončenia súťažných kôl (streľba na druhom okruhu, ako ráno).


II.Deň:Nedeľa

Štart súťaže: 09:00
Streľba na okruhu A alebo B podľa rozpisu (20 terčov každý).

Obed :13:00-14:00

14:30 Finálové kolo (v divíziach a kategóriách pri min. počte 6 účastníkov, finálové kolo strieľajú iba dospelí - seniori + veteráni. Finálové kolo nestrieľajú kadeti a deti.), strieľa sa na 6 terčov, bodová hodnota je 12, 10, 8, 5, 0. Nástrel sa pripočítava k nástrelu z 3 okruhov.

17:00- vyhlásenie výsledkov a záver MSR

Ocenenie:

Medaily a poháre bez ohľadu na počet prihlásených v danej divízií a kategórií. 

Vyhodnotenie:
Majstrovstvá Slovenska SLA 3D:  udeľujú sa poháre alebo iné hodnotné ceny pre 1., 2. a 3. (pre členov SLA3D)

Majstrovstvá Slovenska SLA 3D s medzinárodnou účasťou:  udeľujú sa medaily pre 1., 2. a 3. (bez ohľadu na národnosť). 


---

Na kvalitnejšie vybavenie 3D terčami, terčovnicami a výsledkovou tabuľou na MSR SLA 3D 2021 nám prispelo dotáciou zo štátneho rozpočtu na šport: Ubytovanie:

Ponúkame penzión Slniečko a penzión Fortunádo :

kontakt : pani Zuzana Bobošíková 0908 401 014 , 038/539 14 11

https://www.slnieckopenzion.sk/sk/ubytovanie - kapacita 95 lôžok

http://www.fortunato.sk/sk/ - kapacita 60 lôžok

V obidvoch penziónoch je možnosť ubytovania s polpenziou., cena na osobu 20-25€. 

Rovnako je možnosť prenajatia si privátne ubytovanie v súkromných chatách, ktorých je na Duchonke veľa ,cena na osobu cca15€, ale treba si objednať celú chatu . 

Stanovanie/kemping areál Lovecký zámoček Duchonka , rezervácie : janaharabinova23@gmai.com

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1gelHYqJgNcVGcWi_MoQy7nHNY913rzx3FYD5eWF2WDAehd_bGR9I8o_0&v=CTytCn8q0fc&feature=youtu.be

Nové penzióny :

Penzión JAZMÍN - Duchonka, kontakt : 0905 243 784

Penzión JAVORINA , kontakt : 0905 974 084

Iné:

Forma úhrady štartovného :

1. hotovosť , priamo na mieste , súčasť registrácie

2. bankový prevod vopred : 

Fio Banka a.s.

IBAN: SK05 8330 0000 0027 0096 1899

VS - číslo licencie

poznámka - meno a priezvisko športovca COVID OPATRENIA:

ŠPORTOVEJ SÚŤAŽE SA MôŽE ZÚČASTNIŤ OSOBA, ktorá predloží potvrdenie o jednom z týchto skutočností:

a) je osobou, ktorá je najmenej 14 dní po 2.očkovaní (Pfizer, Moderna, Astra, Sputnik)

b) je osobou, ktorá je najmenej 21 dní po 1.očkovaní (Johnson)

c) je osobou, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,

d) ide o osobu do 12 rokov veku

e) má negatívny 24-hodinový antigénový alebo 72-hodinový PCR test (čiže otestujú sa doma pred súťažou)

Osoby, ktoré niektoré z týchto potvrdení nebudú vedieť predložiť, nebudú pripustené na súťaž!

TESTOVANIE MOMKA:  nebude prítomná (kto potrebuje, musí sa otestovať vopred sám doma)

SPÔSOB ŠTARTU:  hromadný štart podľa programu


Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba