SLOVENSKÝ POHÁR SLA 3D 2024 - 5.kolo
06.07.2024 - 06.07.2024     Bojnice     Najvyššia súťaž

Prihlásenie:

Na súťaž je možné prihlásiť sa do 04.07.2024 - 12:00, online odhlásenie je možné len do 04.07.2024 - 12:00
Na súťaž je obmedzený maximálny počet súťažiacich na 255

Organizátor:

LK Epirus
Organizátor - Mgr. Jana Harabinová, 0908 737 634, janaharabinova23@gmail.com
Riaditeľ súťaže - Michal Briatka
Hlavný rozhodca - Ivana Šáleková
Technický delegát - Menný zoznam je uvedený v pravidlách súťažnej série.
Pomocný rozhodca - Michal Viskup

Adresa:

Futbalové ihrisko, kpt.Nálepku 1436, 972 01 Bojnice

Mapa:

GPS: 48.7981, 18.5768


Otvoriť mapu

Pravidlá:

Súťažné pravidlá: 

Súťaží sa podľa medzinárodných pravidiel HDHIAA - 3Drules SK s národnými úpravami SLA3D pre rok 2024.pdf podľa ustanovení Súťažného poriadku v pôsobnosti SLA 3D 2024.pdf. Účastníci súťaže sú povinní dodržiavať  Bezpečnostnú smernicu .pdf

Počet terčov: 28, 30, 32 alebo 34  (podľa počtu prihlásených a možností organizátora)
 
Počet výstrelov na terč: 1, pri výstrele je potrebný dotyk strelca o strelecký kolík, maximálny čas na výstrel: 90 sekúnd

Bodovanie výstrelov: 11, 10, 8, 5, 0 (stačí aj dotyk čiary na zapísanie vyššej bodovej hodnoty). Pri zapisovaní do bodovacej tabuľky je povinné priebežne spočítavať body. Zapisuje sa do dvoch bodovacích tabuliek.
Na bodovanie zásahov v SP sa používa aj online bodovačka - pre Androidy je potrebné stiahnúť si aplikáciu Ijász.net. V prípade, že je v skupine aj mobil s online bodovačkou, tak sa zapisuje 1x do mobilu a 1x na papier.


Počet kolíkov na trati:

V prípade, že na danú súťaž SP SLA 3D je prihlásených 150 a viac súťažiacich, organizátor je povinný postaviť súťažnú trať s dvoma streleckými kolíkmi na jednu vzdialenosť pre všetky terče na celej súťažnej trati.

V prípade, že je prihlásených 149 a menej súťažiacich, organizátor môže postaviť súťažnú trať s jedným, alebo dvoma streleckými kolíkmi na jednu vzdialenosť, avšak rovnako pre všetky terče na celej súťažnej trati. 


Skupiny: 
Rozdelenie do skupín vykoná pred súťažou poverená osoba SLA 3D (nie organizátor). Každá skupina musí mať najmenej troch strelcov. Maximálny počet strelcov je osem a určuje ho organizátor súťaže s ohľadom na plynulý priebeh súťaže. Do jednej skupiny je možné zaradiť maximálne štyroch strelcov kladkových lukov od červeného kolíka pre jednokolíkové trate a maximálne šiestich pre dvojkolíkové trate. Skupiny sú tvorené spôsobom určeným Súťažný poriadkom SLA 3D. Skupiny lukostrelcov sú záväzné a nemenné. Svojvoľná zmena skupiny bude znamenať diskvalifikáciu súťažiaceho.


Rozhodujúci dátum na zaradenie do vekovej kategórie: 
O zaradení do vekovej skupiny dlhodobej súťažnej série rozhoduje vek k 1.kolu súťažnej série SP (t.j. 23.3.2024). Je možné strieľať vo vyššej vekovej kategórií (napr. dieťa v kadetoch, kadeti a veteráni v dospelých). Všetky kolá je potrebné strieľať v tej istej vekovej kategórií, inak sa body nebudú započítavať.

Deti:
Deti sa môžu zúčastniť súťaže len v sprievode rodiča alebo ním poverenej dospelej osoby. Do prihlasovacieho formulára sa vypisuje meno a priezvisko sprevádzajúcej osoby. Pokiaľ táto sprevádzajúca osoba je strelec, tak tam vypíše svoje číslo licencie + meno (napr. SVK0456 - Janko Mrkvička), alebo ak je sprevádzajúca osoba nestrelec, tak tam vypíše meno - nestrelec (napr. Janko Mrkvička - nestrelec). Týmto spôsobom sa budú organizátorovi jednoduchšie robiť skupiny a podľa toho bude vedieť, kto strieľa a kto nestrieľa.

Fair Play: Pri registrácii prebehne základná kontrola náradia hlavným rozhodcom v zmysle platných pravidiel. Na registráciu je potrebné prísť s kompletnou súťažnou výbavou.

Technickí delegáti : 

Pre súťažnú sériu SP 2024 boli schválení títo technickí delegáti: Peter Vilím (HU), Michal Hricišín( TRRB), Eduard Novotný( HU), Branislav Peter (TRRB), Lívia Rakovská(TRRB), Matúš Bystričan(PBHB),Ján Kováč (TRRB), Jana Harabinová (BB), Filip Schwarz(CRB),Dávid Kondicz(CU), Ivan Majchrovič(TRLB),Viktor Csóri(PBHB).


Bezpečnosť: Za užívanie alkoholu pred súťažou a počas súťaže je okamžité bezpodmienečné vylúčenie zo súťaže. Fajčenie je povolené iba na vyhradených stanoviskách. Bezpečnostné pravidlá na trati sú povinné dodržiavať aj sprevádzajúce osoby. Sprevádzajúce osoby detí musia dodržiavať podmienky pohybu na trati stanovené súťažným poriadkom (viď bod 10.2). 

Účastníci súťaže v kamuflážnom oblečení musia mať na sebe prvky s vysokou viditeľnosťou (napr. reflexná vesta).

Všetci štartujú na vlastné riziko a sú povinní dodržiavať pokyny organizátora.

--------------------------------------------------------------

Celkové hodnotenie Slovenského pohára SLA 3D 2024:
Slovenský pohár má 8 kôl vrátane finálového kola. Pre celkové hodnotenie je potrebná účasť aspoň na štyroch súťažiach. Do celkového hodnotenia SP sa započítavajú body za 4 najlepšie umiestnenia. V prípade rovnosti bodov je ďalším kritériom vyhodnotenia priemer na šíp z týchto štyroch najlepších umiestnení.

Bodovanie do celkového hodnotenia SP: 
1.miesto: 30 bodov
2.miesto: 25 bodov
3.miesto: 21 bodov
4.miesto: 18 bodov
5.miesto: 15 bodov
6.miesto: 12 bodov
7.miesto: 9 bodov
8.miesto: 6 bodov
9.miesto: 3 body
10.miesto: 1 bod

Vo všetkých vekových kategóriach a divíziach lukov budú prví traja z celkového hodnotenia na finálovom kole vyhodnotení pohármi.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Na súťažiach Slovenského pohára SLA 3D bude prítomný hlavný rozhodca delegovaný SLA 3D.

Na prihlásenie na súťaž je povinná platná členská licencia SLA 3D pre aktuálny rok. Info o získaní licencie tu: http://archery3d.sk/ako-ziskat-licenciu-sla3d . Súťaže sa môžu zúčastniť zahraniční lukostrelci, ktorí sú členmi partnerskej organizácie SLA 3D (napr. Česká 3D Lukostřelba – CZExxxx; AUTxxxx; HUNxxxx; POLxxxx).

Súťažiaci sa môže zo súťaže odhlásiť najneskôr do dátumu a času uvedeného v propozíciach súťaže. Pokiaľ sa tak nestane, je súťažiaci povinný uhradiť organizátorovi celú výšku štartovného a taktiež sumu za objednané obedy! (obedy mu na súťaži môže vyzdvihnúť aj iná osoba - napr. kamarát a priniesť mu ich domov) 


Súťaž spoluorganizuje Slovenská lukostrelecká asociácia 3D a je organizovaná podľa jej bezpečnostných, športových a organizačných štandardov.
Divízie:

HU, CU, TRLB, TRRB, OL, CRB, BB, PBHB, CB

Vekové kategórie:

Deti do 12,99, Kadet 13+, Senior 18+, Veterán 55+

Štartovné:

Deti: 6€

Kadeti: 10€

Seniori: 14€

Veteráni: 14€

Štartovné je možné uhradiť vopred aj platobnou kartou najneskôr do 04.07.2024 20:00

Obedy:

Štartovné neobsahuje obed. Cena obedu: 7,50€

Druh obedu: polievka + hlavné jedlo v porcelánových tanieroch :) zeleninová polievka s mrvenicou/ pečené kur.stehno,dusená ryža, kompót,

Program:

Registrácia:     08:30 - 10:00 hod.

Tréning:          08:30 - 09:45 hod.

Zahájenie, organizačné a bezpečnostné pokyny: 10:00 - 10:15 hod.

Štart súťaže:  10:30 hod.

Obed:              14:00 hod.

Vyhodnotenie:  15:00 hod.

Ocenenie:

Oceňuje sa medailami, ocenení sú prví traja v každej divízii luku a vekovej kategórii  podľa pohlavia. 


Na kvalitnejšie vybavenie 3D terčami na Slovenskom pohári SLA 3D nám prispelo dotáciou zo štátneho rozpočtu na šport: 

 

Iné:

DRUH TRATE : FAJČIARSKA 

Raňajky zdarma ( káva/čaj, sladký koláčik).

Mapa : 


Partneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba